Company news
公司新闻

漳平市自来水公司20180114水质报告

发布时间:2018-01-16
 

  

     

20180114 日漳平自来水出厂水水质公告

 

分析项目

色度(度)

浑浊度(NTU

臭和味

肉眼可见度

CODnn(O2)mg/L

二氧化氯(mg/L)

菌落总数CFU/mL

总大肠菌群CFU/100mL

耐热大肠菌群CFU/100mL

生活饮用水卫生标准GB5749-2006

 

 

≦15

 

 

≦1

 

无异臭.异味

 

 

 无

 

 

≦3

 

 

≧0.10

 

 

≦100

 

 

不得检出

 

 

不得检出

出厂水(溪仔口)

3.5

0.36

0.47

0.10

3

未检出

未检出

出厂水(二厂)

2.1

0.375

1.22

0.13

未检出

未检出

未检出

 备注:

201801 14 日漳平自来水水源水水质公告

 

分析项目

色度(度)

浑浊度(NTU

臭和味

肉眼可见度

CODnn(O2)mg/L

氨氮(mg/L)

 

菌落总数CFU/mL

总大肠菌群CFU/100mL

耐热大肠菌群CFU/100mL

生活饮用水卫生标准GB5749-2006

 

 

/

 

 

/

 

 

/

 

 

/

 

 

≦6.0

 

 

≦1.0

 

 

 

/

 

 

/

 

 

 

/

水(溪仔口)

18

17

1.98

0.43

70

31

150

水(二厂)

139.3

33.6

2.22

0.24

19

192

62

 备注: